top of page

Documentacó Requerida

Per a parades de productes artesans  

 • Fotocòpia del DNI del titular si és persona física

 • Fotocòpia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica.

 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor

 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom/a degudament liquidat. 

 • Butlletí actualitzat de reconeixement de la instal·lació elèctrica.(Certificat de baix consum).

Per a parades de productes artesans alimentaris

 • Fotocòpia del DNI del titular si és persona física

 • Fotocòpia del NIF del titular, CIF i estatuts de constitució de la societat, si és persona jurídica

 • Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil degudament liquidada i en vigor

 • Fotocòpia del darrer rebut d’autònom/a degudament liquidat

 • Carnet de manipulador/a d’aliments

 • Certificat d’alta al Cens sanitari a la població d’habitatge del titular.

 • Butlletí actualitzat de reconeixement de la instal·lació elèctrica i gas.

Totes les parades hauran de  portar  extintor i els seus quadres elèctrics instal·lats i operatius.

bottom of page